Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy Aleksander Suszek, dostępny pod adresem internetowym 

aleksandersuszek.pl, prowadzony jest przez Aleksandra Suszka prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą AdYego Aleksander Suszek, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez 

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7393963933 REGON 521184755 

wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z 

Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 

Definicje 

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, 

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AdYego Aleksander 

Suszek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej 

przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7393963933 REGON 521184755 

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 

aleksandersuszek.pl 

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego 

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze 

Sprzedawcą. 

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta 

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający 

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz 

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez 

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych 

Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy 

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między 

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę 

Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i 

umowę o dzieło. 

§ 3 

Kontakt ze Sklepem 

15. Adres e-mail Sprzedawcy: czesc@aleksandersuszek.pl 

16. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 40 1140 2004 0000 3702 7774 6869 

17. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym 

paragrafie. 

§ 4 

Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na 

Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu 

telefon laptop tablet 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

c. włączona obsługa plików cookies,,  

d. zainstalowany program FlashPlayer. 

§ 5 

Informacje ogólne 

18. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

19. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień 

przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po 

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie 

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia 

bez zakładania Konta. 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach 

20. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 

podatek VAT). 

§ 6 

Zakładanie Konta w Sklepie 

21. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest 

podanie następujących danych mail , imię, nazwisko , adres, telefon 

22. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

23. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w 

Formularzu rejestracji. 

24. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego 

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do 

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na 

adresy podane w § 3. 

§ 7 

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

25. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 

26. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 

koszyka” (lub równoznaczny); 

27. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 

29. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz 

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma 

nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), 

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

30. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić 

zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 

31. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić 

zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

§ 8 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

32. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego 

Produktu: 

  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, 
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Rolna 34 Olsztyn 10- 805 

33. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

  • Płatność przy odbiorze 
  • Płatność za pobraniem 
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
  • Płatności elektroniczne 
  • Płatność kartą płatniczą. 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują 

się za stronach Sklepu. 

§ 9 

Wykonanie umowy sprzedaży 

34. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim 

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie 

internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

35. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz 

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania 

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez 

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania 

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej 

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji 

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta 

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a 

Sprzedawcą. 

36. W przypadku wyboru przez Klienta: 

w. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient 

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania 

płatności przy odbiorze przesyłki. 

płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać 

płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o 

gotowości przesyłki do odbioru. 

37. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany 

przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 

niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

38. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy 

jest najdłuższy podany termin. 

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość 

żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po 

skompletowaniu całego zamówienia. 

39. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności 

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia 

Umowy Sprzedaży, 

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru 

przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient 

zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e- 

mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości 

po wykonaniu wszystkich części zamówienia 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem 

gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości 

po wykonaniu wszystkich części zamówienia 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma 

możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru 

wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności 

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia 

zawarcia Umowy Sprzedaży. 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie Polski 

39. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy 

40. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. 

41. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu 

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

42. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, 

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, 

partii lub części. 

43. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas 

oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie 

pierwszej z rzeczy. 

44. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu 

od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez 

Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób 

45. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą 

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie 

oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy 

zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 

30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty 

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na 

adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć 

również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik 

do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

46. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, 

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e- 

mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

47.Skutki odstąpienia od Umowy: 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za 

niezawartą. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o 

odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty 

dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 

przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez Sprzedawcę. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod 

płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że 

Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla 

niego z żadnymi kosztami. 

oo. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu 

z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym 

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował 

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle 

Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli 

ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany 

pocztą. 

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z 

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania Produktu. 

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie 

pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu 

w Sklepie. 

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do Umowy: 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb, 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

dostarczeniu, 

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do użycia, 

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po 

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 

którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 

terminu do odstąpienia od Umowy, 

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero 

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca 

nie ma kontroli, 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie 

zostało otwarte po dostarczeniu, 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 

prenumeratę, 

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o 

utracie prawa odstąpienia od Umowy, 

§ 11 

Reklamacja i gwarancja 

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty 

47. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 

wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady produktu 

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji 

w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, 

strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację 

pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy 

48. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym 

Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji 

będzie dostępny na stronie internetowej 

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie 

adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, 

udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. 

49. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej 

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z 

wadą towaru. 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą, by brak 

odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem 

50. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał 

za uzasadnione. 

wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji 

towar należy odesłać na adres sklepu 

51. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 

3 niniejszego Regulaminu. 

wersja dla sklepów, w których do produktu będzie dołączana karta gwarancyjna 

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą 

zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego 

Produktu. 

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

52. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych 

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do 

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich 

Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

53. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu 

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu 

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora 

Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a 

Sprzedawcą. 

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a 

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich). 

§ 13 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

54. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu 

internetowego jest Sprzedawca. 

55. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu 

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to 

zgodę – także w celu marketingowym. 

57 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy 

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane 

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na 

zlecenie Administratora. 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności 

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie 

internetowym. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie 

danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia 

tejże umowy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: 

zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany 

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca 

poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR 

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Shopping Cart